Hygienestationen in Schulen / Trạm vệ sinh trong trường học ✅

2.379 € von 4.000 €


Viele vietnamesische Kinder in armen Bergregionen haben keinen Zugang zu den notwendigen Hygieneartikeln, um gesund und sauber zu bleiben. Besonders junge Mädchen haben nicht das Wissen oder die Materialien, um sich um ihre reproduktive Gesundheit zu kümmern.

Ở các vùng dân tộc thiểu số và vùng núi hẻo lánh, các em nhỏ thiếu thốn nhiều những nhu yếu phẩm cần thiết, đặc biệt là các bạn nữ. Các bạn không có cơ hội tiếp cận với những kiến thức và vật dụng chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho bản thân.

Gesundheit und Hygiene sollten keine Luxusartikel oder Privileg sein

Sức khỏe và vệ sinh không nên là một đặc quyền hoặc một sản phẩm xa xỉ

Blue Dragon Germany möchte Hygienestationen für 400 Mädchen in zwei Internaten in den Provinzen Ha Giang und Dien Bien einrichten.

Mit Deiner Spende, in beliebiger Höhe, können wir sicherstellen, dass alle Schülerinnen ein Jahr lang ihre grundlegenden Gesundheitsbedürfnisse erfüllen können.

Blue Dragon Germany muốn thành lập trạm vệ sinh cho 400 em gái tại 2 trường nội trú ở tỉnh Hà Giang và Điện Biên.

Sự đóng góp của bạn, bất kể số tiền bao nhiêu, sẽ đảm bảo rằng tất cả các học sinh này có thể đáp ứng nhu cầu về sức khỏe cơ bản của họ trong vòng một năm.

Wenn Du uns helfen möchtest, das Leben dieser Mädchen nachhaltig zu verbessern, dann unterstütze uns jetzt mir Deiner Spende.

Nếu bạn muốn giúp chúng tôi cải thiện cuộc sống của các cô gái này một cách bền vững, hãy ủng hộ chúng tôi bằng khoản quyên góp của bạn ngay bây giờ.

Paypal / Kreditkarte

Überweisung / Chuyển khoản


Konto: Blue Dragon Children’s Foundation Germany e.V. 
IBAN: DE31430609671215548000

Vielen lieben Dank für Deine Unterstützung!

Rất cảm ơn vì sự hỗ trợ của bạn!