Veränderungen live durch Bildung erleben

225 € von 10.000 €


Es ist wieder Schulzeit hier in Deutschland, aber für viele Menschen ist Bildung aufgrund von Armut nicht immer möglich, vor allem in Ländern wie Vietnam. Bei Blue Dragon glauben wir, dass jedes Kind ein Recht auf Bildung hat.

Nach der Pandemie hat Blue Dragon eine erschreckend hohe Anzahl von Kindern identifiziert, die die Schule verlassen haben und nicht zurückgekehrt sind, wobei die Mehrheit der betroffenen Kinder Mädchen sind. Unsere Kampagne zielt darauf ab, Kinder wieder in die Klassenzimmer zurückzubringen.

Bây giờ thời điểm bắt đầu năm học tại Đức, nhưng đối với nhiều người, giáo dục không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được do hoàn cảnh nghèo khó, đặc biệt là ở những nước như Việt Nam. Tại Blue Dragon, chúng tôi tin rằng mỗi đứa trẻ đều có quyền được học hành.

Sau đại dịch, Blue Dragon đã xác định được số lượng đáng kinh ngạc của những đứa trẻ bỏ học và không quay trở lại trường, trong đó đa số là các em gái. Chiến dịch của chúng tôi nhằm mục tiêu đưa các em trở lại lớp học.

Bis Mai 2023 hat die Blue Dragon Children’s Foundation 6.280 Kinder und junge Erwachsene zur Schule und zur beruflichen Ausbildung geschickt.

Đến tháng 5 năm 2023, Quỹ Trẻ em Blue Dragon đã giúp 6.280 trẻ em và thanh niên đi học và được đào tạo nghề.

Bereits eine Spende von 35 Euro durch eine individuelle Patenschaft sorgt dafür, dass ein Kind einen ganzen Monat lang in der Schule bleiben kann. Diese wichtigen Patenschaften stellen Nahrung, Gesundheitsversorgung, Schulmaterialien und regelmäßigen Schulbesuch sicher. Damit wird Bildung ermöglicht und der Teufelskreis der Armut Monat für Monat durchbrochen. So werden Erfolg und Lebenstransformation ermöglicht und die Kluft der Armut kann gemeinsam geschlossen werden.

Anstatt ein einzelnes Kind zu unterstützen, wird deine monatliche Spende von 30 Euro Uniformen, Bücher, Schreibwaren, Unterrichtsstunden, Ausbildungsprogramme und alternative Bildungsoptionen für viele Kinder und Jugendliche ermöglichen, die sonst von der Schule ausgeschlossen wären. Dein Beitrag von etwa 1 Euro pro Tag wird ein Leben lang Auswirkungen haben. Helfe jetzt dabei, die Welt für ein Kind nach dem anderen zu verändern.

Chỉ cần một khoản quyên góp 35 Euro qua việc tài trợ cá nhân đã đảm bảo một đứa trẻ có thể ở lại trường trong cả một tháng. Những tài trợ quan trọng này đảm bảo cung cấp thức ăn, chăm sóc sức khỏe, đồ dùng học tập và đảm bảo việc đến trường đều đặn. Nhờ đó, giáo dục được thực hiện và vòng luẩn quẩn của nghèo đói được phá vỡ từng tháng. Điều này tạo điều kiện cho thành công và chuyển đổi cuộc sống và cùng nhau chúng ta có thể giảm bớt khoảng cách nghèo đói.

Thay vì hỗ trợ một đứa trẻ duy nhất, đóng góp hàng tháng của bạn là 30 Euro sẽ cho phép cung cấp đồng phục, sách vở, văn phòng phẩm, giờ học, các chương trình đào tạo và các lựa chọn giáo dục thay thế cho nhiều trẻ em và thanh niên khác nhau, những người khác sẽ không có cơ hội học hành. Đóng góp của bạn khoảng 1 Euro mỗi ngày sẽ có tác động suốt đời. Hãy giúp thay đổi thế giới từng đứa trẻ một lần.

Durch eine monatliche Spende von 55 Euro kannst du dazu beitragen, einen jungen Erwachsenen an die Universität zu schicken. Die Studierenden nehmen an auch Kursen teil, die ihnen bei der beruflichen Vorbereitung, finanziellen Bildung und der Erstellung von Lebensläufen Unterstützung bieten, um sich bestmöglich auf die Welt vorzubereiten.

Blue Dragon zielt darauf ab, den Schüler:innen eine umfassende Bildung zu ermöglichen und sie dabei zu unterstützen, ihr eigenes Leben zu gestalten.

Bằng việc đóng góp hàng tháng 55 Euro, bạn có thể giúp một thanh niên tiếp tục học tại đại học. Các sinh viên tham gia cả các khóa học hỗ trợ chuẩn bị nghề nghiệp, giáo dục tài chính và việc lập sơ yếu lý lịch để chuẩn bị tốt nhất cho cuộc sống bên ngoài.

Blue Dragon nhằm mục tiêu mang đến cho học sinh một giáo dục toàn diện và hỗ trợ họ tự quyết định cuộc sống của riêng mình.

Wenn du ein Kind mit Bildung unterstützen oder eine Patenschaft übernehmen möchtest, dann spende jetzt!

Nếu bạn muốn hỗ trợ một đứa trẻ với giáo dục hoặc nhận đảm trách tài trợ, hãy quyên góp ngay bây giờ!

Für Spenden ab 100 Euro erhälst du außerdem unser Maskottchen: ein einzigartiger, handgefertigter Stoffdrache, der deine Hingabe für Blue Dragon und diejenigen, denen du hilfst, repräsentiert. Gib dafür einfach deine Adresse bei der Spende an.

Đối với số tiền quyên góp từ 100 Euro trở lên, bạn cũng sẽ nhận được nhân vật mặt nạ của chúng tôi: một con rồng vải độc đáo, được làm thủ công, tượng trưng cho sự tận tụy của bạn đối với Blue Dragon và những người bạn đang giúp đỡ. Đơn giản chỉ cần cung cấp địa chỉ của bạn khi quyên góp.

Das kann deine Spende bewirken:

Lợi ích của đóng góp của bạn:

€30

Finanziere Uniformen, Bücher, Schreibwaren, usw. für viele Kinder und Jugendliche

Đóng góp 30 Euro sẽ hỗ trợ tài trợ đồng phục, sách vở, văn phòng phẩm, v.v. cho nhiều trẻ em và thanh niên

€35

Finanziere einen Schulmonat für ein Kind

Đóng góp 35 Euro sẽ hỗ trợ tài trợ một tháng học cho một đứa trẻ

€55

Finanziere einen Universitätmonat für eine Studierende

Đóng góp 55 Euro sẽ hỗ trợ tài trợ một tháng học tại đại học cho một sinh viên

€100

Ermögliche eine Studierende berufsbildenes Training

Đóng góp 100 Euro sẽ tạo điều kiện cho một sinh viên tham gia các chương trình đào tạo nghề nghiệp

Paypal / Kreditkarte

Überweisung / Chuyển khoản


Konto: Blue Dragon Children’s Foundation Germany e.V. 
IBAN: DE31430609671215548000

Vielen lieben Dank für Deine Unterstützung!

Rất cảm ơn vì sự hỗ trợ của bạn!